Politică de confidențialitate

Primăria, în calitate de Operator de date cu caracter personal prin natura activității desfășurate, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația în domeniu, precum și în conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

În vederea asigurării unei protecții corespunzătoare a datelor cu caracter personal cu care operăm în relația cu clienții noștri, am numit un responsabil care poate fi contactat prin e-mail.

Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele personale prelucrate sunt cele comunicate de dumneavoastră: nume, prenume, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal, semnătura, adresa de e-mail, numărul telefon, date bancare și orice alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor enumerate mai jos.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează prin colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, modificare, extragere, consultare, utilizare, comunicare prin transmitere și punere la dispoziție, ștergere și distrugere.

Datele Personale vor fi prelucrate prin intermediul unor metode manuale, cât și prin intermediul mijloacelor informatice.

Scopurile pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate sunt următoarele:

 • Prestarea de servicii care au legătura cu obiectul de activitate al societății noastre (clinică medicală privată);
 • Completarea fiselor de programari/consultatii/proceduri;
 • Facturarea serviciilor prestate conform contractului încheiat cu clientul;
 • Recuperarea creanțelor prin intermediul unor persoane autorizate în baza unor contracte de colaborare/prestări servicii;
 • Comunicări comerciale și scop de marketing.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal:

 • Contractul încheiat;
 • Respectarea unei obligații legale;
 • Consimțământul liber exprimat.

Refuzul clienților de a transmite datele cu caracter personal și de a permite prelucrarea acestora conduce la imposibilitatea prestării serviciilor care au legătura cu obiectul de activitate al Operatorului. Lipsa consimțământului dumneavostră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop comercial și de marketing, nu va avea nici o consecință asupra încheierii și executării contractului. Clientul are dreptul de a-și retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, însă retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de Operator, vor fi dezvăluite în scopurile amintite mai sus, următorilor destinatari;

 • Angajaților și colaboratorilor societății noastre;

Transferul datelor cu caracter personal se va efectua numai pe suport de hartie.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va respecta principiile necesității și proporționalității, și va cuprinde cel puțin atingerea scopurilor pentru care au fost colectate și prelucrate.

La data încetării relației de colaborare, sau la expirarea termenului legal de păstrare în materie fiscal și contabilă, datele vor fi șterse.

Drepturile persoanelor vizate

Referitor la datele cu caracter personal comunicate, conform GDPR aveți dreptul:

 • Să aveți acces la acestea și să solicitați o copie;
 • Să solicitați rectificarea și stergerea acestora;
 • Să obțineți restricționarea prelucrării datelor;
 • Să vă opuneți prelucrării datelor;
 • Să vă retrageti oricând consimțământul în legătura cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop comercial sau de marketing.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus, veți putea înainta o cerere scrisă, datată și semnată:

 • La adresa de e-mail: 
 • Prin poștă, la adresa: 

Pentru informații suplimentare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția acestora, la adresa de e-mail menționată.

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă Regulamentul, puteți depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Cookie-uri

Text sugerat: Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă mergi la pagina noastră de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Text sugerat: Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Cât timp îți păstrăm datele

Text sugerat: Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Text sugerat: Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest sit web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Unde îți trimitem datele

Text sugerat: Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.