Regulament de Organizare si Functionare

Regulament de Organizare si Functionare

HOTARAREA nr. 28
24.02.2009

Privind aprobarea Regulamentului de Orgaizare si Functionare al aparatului propriu al Consiliului Local, al comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea


Consiliul local al comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea, intrunit in sedinta ordinara, in data de 24.02.2009

   - Avand in vedere art. 25 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;
   - Vazand expunerea de motive a primarului comunei Slobozia Ciorasti din care rezulta necesitatea elaborarii unui astfel de regulament;
   - Avand in vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Slobozia Ciorasti;
   - In temeiul art. 38 alin. (2) , lit. “e” si art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E

   Art. 1 - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu al Consiliului Local Slobozia Ciorasti , judetul Vrancea, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

   Art. 2 - Se insarcineaza secretarul comunei sa comunice prevederile prezentei hotarari institutiile si persoanelor interesate.


Regulament de Organizare si Functionare al aparatului propriu al Consiliului Local, al comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea

Pentru a vizualiza trebuie sa aveti instalat Adobe Reader http://get.adobe.com/reader/